Intimitet & Romantik i NT-AS parforhold

Dette emne er ikke det letteste at tale om for neurotypiske ægtefæller til voksne asperger-autister. Det intime liv med den elskede hører privatlivet til. Og hvis samlivet også rummer fortvivlende hemmeligheder og afsavn, så er det svært at komme ind på.

Virkeligheden i et NT-AS parforhold har sine særligheder. Også når det gælder den del af forholdet, der omfatter det intime og erotiske samliv. Virkeligheden er blandt andet, at der meget ofte slet ikke er noget seksuelt samliv. Eller at NT-partneren føler sig som Mor til en partner, der er som et umodent barn i en voksen krop. Eller at den kvindelige asperger i parforholdet er blevet aseksuel, så snart hun har fået barn. Eller at den midaldrende asperger-mand med fin akademiker-karriere ikke forstår, hvorfor han ikke bare kan blotte sig i det offentlige rum, når han nu gerne vil.

Ufrivilligt cølibat

Mange NT-AS ægteskaber ser ud til hurtigt at blive til cølibat. I Maxine Aston’s forskning om sex i NT-AS parforhold svarede halvtreds procent af parrene, at der slet ikke var seksuelt samkvem i forholdet. Der blev ikke engang udvist følelser eller fysiske kærtegn i disse parforhold.  ”Det er en høj andel, når man tager i betragtning, at nogle af svarpersonerne ikke havde været sammen i mere end to år”, siger Aston og forklarer: ”Det er ofte partneren med Asperger, der har trukket sig totalt ud af forholdets fysiske side.” (1.)

Jamen der er også knas i parforhold mellem to neurotypiske (NT) partnere, ikke sandt? Jo vist så. Men det handler nærværende artikel ikke om. Den handler om de ganske særlige problemer, der udspringer af, at den ene part i forholdet har en autisme forstyrrelse (AS) og den anden part er normalt udviklet (NT), dvs. ikke er neurologisk udviklingsforstyrret. Denne artikel fokuserer på den normalt (NT) fungerende ægtefælles situation.

Velfungerende parforhold

For at indkredse det ”særlige” må vi først se på, hvad der typisk kendetegner velfungerende varige parforhold. At alle mennesker er forskellige, er indlysende; mennesker kan ikke sættes på én formel. Men nogle kendetegn siges at gå igen i gensidigt velfungerende parforhold:

 • ”Gensidig kommunikation og udveksling af følelser er fundamentalt for at få et parforhold til at fungere. Det er nøglen til at vedligeholde et forhold på tilfredsstillende måde.” (2)
 • ”I et tilfredsstillende parforhold er der en forventning om regelmæssige og gensidige udtryk for kærlighed og hengivenhed.” (3.)
 • ”Typiske (NT) børn og voksne nyder at udtrykke deres hengivehed hyppigt; de ved, hvordan man udtrykker sin hengivenhed ved at vise følelser og gensidig opmærksomhed; og de ved, hvornår man skal reparere en andens følelser ved at udvise følelsesmæssige støtte og ømhed.” (3.)
 • ”Empati, kommunikation, evne til at aflæse den andens sind og social gensidighed er nødvendige forudsætninger for at skabe og vedligeholde et parforhold.” (1.)
 • Begge parter føler glæde ved at give og modtage fysiske kærtegn.
 • Begge partner føler glæde ved at give og modtage verbale og non-verbale udtryk for ømhed.
 • Begge parter sætter pris på at have fælles interesser at dele med hinanden.
 • Begge parter har en normalt udviklet mentaliseringsevne (Theory of Mind). Det er evnen til at sætte sig i den andens sted og se den andens perspektiv; evnen til at fornemme den andens følelser, tanker og bevæggrunde og til at vide, at den anden kan have helt andre følelser, tanker, bevæggrunde og behov end én selv. Det er også evnen til indsigt i egne bevæggrunde, følelser og tanker. (1, 2, 3, 4, 6)
 • Begge parter har både evne og vilje til at løse konflikter, komme den anden part i møde, forhandle, indgå og overholde kompromisser og aftaler. Evne og vilje til forsoning er en vigtig del.
 • Gensidig loyalitet. Herunder evnen til umiddelbart at fornemme, hvor grænsen går mellem det dybt private mellem to i et parforhold, og hvad der kan siges og gøres over for udenforstående.
 • Begge udviser voksent ansvar for at vedligeholde og nære parforholdet; fælles ansvar omkring det praktiske i hjemmet og familien.

 

Begrænsninger i parforhold med en AS-partner

Ethvert parforhold har sine gode og mindre gode stunder. Der vil være problemer i ethvert parforhold. Men i et NT-AS parforhold er der herudover biologisk betingede begrænsninger på alle ovennævnte områder. Det er begrænsninger, der udspringer af den ene parts udviklingsforstyrrelse. Derfor kaldes Aspergers syndrom (AS) undertiden også for en parforholds-forstyrrelse. Asperger autismen påvirker det erotiske samliv mellem parterne, ofte til stor smerte for den neurotypiske (NT) partner i forholdet.

De funktionsforstyrrelser, som er et resultat af autismen, præger imidlertid netop de kerneområder som har størst betydning for en sund og tryg seksuel udvikling, først og fremmest udvikling af en intim fysisk, følelsesmæssig og social kontakt med andre mennesker”. Lennart Pedersen i ”Autisme og seksualitet” (6.)

Den neurotypiske ægtefælle rammes negativt af virkningerne fra AS-partnerens:

 • Empatiforstyrrelse
 • Følelsesmæssige umodenhed og begrænsede mentaliseringsevne
 • Mangler i evnen til at udtrykke og modtage følelser og hengivenhed
 • Manglende forståelse af sammenhængen mellem en intim, gensidig atmosfære præget af ømhed og samhørighed og det rent seksuelle samvær
 • Mangler i evne og lyst til gensidig kommunikation, fælles interesser og socialt fællesskab
 • Sensoriske forstyrrelser, som kan indebære, at AS-partneren oplever ubehag ved fysisk berøring, duft, smag m.m.
 • Mangler i evnen til at forstå non-verbale udtryksformer og kommunikation, som udgør de ca. 75-90 procent af al kommunikation – og antagelig endnu mere, når det gælder det intime og seksuelle ”sprog” med flirt, forspil og hele den erotiske leg
 • Ekstreme optagethed af egne behov og særinteresser og begrænsede evne til at se andres behov.

Manglende intimitet

Et menneskes seksualitet er et centralt aspekt af vores identitet som menneske, fastslår Maxine Aston og fortsætter:

Det er ofte romantikken og intimiteten, der er fraværende i den seksuelle side af et (NT-AS) parforhold. Det kan over tid være skadeligt for kvaliteten af samlivet og for parternes villighed til at deltage i kærlighedsakten. AS-partneren indser som regel ikke, at der forud for seksualakten er behov for følelsesmæssig nærhed, og at mangel på intimitet kan medføre, at partneren får modvilje mod det seksuelle samvær. Resultatet bliver, at sex er ikke-eksiterende i parforholdet.(1.) 

Umodenhed

” Et af de karakteristiske træk ved Aspergers syndrom er den følelsesmæssige og sociale umodenhed”, fastslår asperger ekspert og psykolog Tony Attwood. Han beskriver, hvordan voksne med asperger/ Hf autisme på det seksuelle område ofte kan have en adfærd, der svarer til en teenagers niveau og fastslår, at ”det kan påvirke NT-partnerens mentale velbefindende at leve i et parforhold med en person med Aspergers syndrom”. (3.)

Flere NT-hustruer fortæller, at deres AS-partners umodenhed umuliggør, at de kan have et seksuelt samliv. En 38-årig neurotypisk hustru skriver:

”Han læser om sex i børnebøger, sådan nogle Søren-og-Mette-agtige bøger. Det er som et barn, der har brug for mig som en Mor. Så sex er simpelthen en umulighed, jeg ville føle mig helt forkert”.

Parforholds-forstyrrelse

Om evnen til at indgå i parforhold skriver Attwood:

”Personer med Aspergers syndrom er kun dårligt i stand til at genkende og forstå andre menneskers tanker, holdninger, længsler og intentioner og dermed fatte meningen med andres handlinger. Deres mentaliseringsevne (Theory of Mind) er mangelfuldt udviklet (Baron-Cohen 1995). Det indvirker negativt på udviklingen af de færdigheder, der er væsentlige for at danne relationer med andre, såsom empati, tillid, evnen til at trøste og reparere andres følelser og evnen til at dele tanker og ansvar.”  (3.)

”Vi ser også problemer med empati, begrænsede evner til konfliktløsning, tilbøjelighed til at kritisere og utilbøjelighed til at give komplimenter”. (3.)

Den tekniske side af det seksuelle samliv berøres i en artikel hos AANE.org, der er et netværk for asperger- og autisme ramte:

Nogle personer med AS kan være som robotter eller teknisk perfekte i sengen og skænker ikke partnerens behov for intimitet og forspil nogen opmærksomhed. Nogle personer med AS har ingen nydelse ved sex på grund af sensoriske forstyrrelser og/eller begrænset lyst til sex.” (7.)

Attwood omtaler samme emne:

Aspergerens seksuelle drejebog bliver af deres partnere beskrevet med ordene rigid, stereotyp, fantasiløs og præget af relativ mangel på lyst til sex.(3.)

 Fortvivlet NT-mand

En neurotypisk mand beskriver sit samliv med sin asperger-hustru:

”Hun er totalt uinteresseret i både fysisk sex og intimitet, jeg kan kun beskrive hende med ordet aseksuel. Hendes passivitet får mig til at føle mig som en forbryder, hvis jeg så meget som rører ved hende. Hun viste først den side af sig selv, efter vi fik barn. Det tog flere år før jeg fandt ud af, der er noget, der hedder Aspergers syndrom. Det viste sig, at hun havde vidst alt om sin diagnose, inden vi blev gift, men hun holdt det hemmeligt for mig. Jeg tør ikke søge skilsmisse af hensyn til min søn. Jeg er bange for, at myndighederne ikke gennemskuer hendes rollespil.”

 

Sensoriske forstyrrelser

Sensoriske forstyrrelser ses ofte hos personer med AS og kan i nogle tilfælde udgøre et alvorligt problem i det intime samliv. Det kan handle om, at partneren med AS er overfølsom for fysisk berøring, kropsduft, smag og andre sansepåvirkninger. Mange neurotypiske ægtefæller beretter ulykkeligt, at deres partner ikke vil kysse eller kærtegnes, og at de lider under AS-partnerens afvisning af fysisk og følelsesmæssig intimitet. (1, 3, 4, 5)

Information hos aspires-relationships.com beskriver problemet:

”AS-partnerens ubehag ved fysisk berøring eller andre sanseforstyrrelser kan være så ekstreme, at det er umuligt for dem at sove sammen med en kæreste/ægtefælle. Bortset fra forplantning kan sex forekomme umuligt for AS-parten. Omvendt, så kan de seksuelle behov også være så store, at det udmatter NT-partneren og ikke efterlader ham eller hende tid til at komme til kræfter.” (8.)

En mand, der selv har Aspergers syndrom, fortæller på sin blog:

”De fleste med asperger har en vis modvilje mod at blive rørt ved. Det er ikke så slemt for mig, andre har det meget værre. Jeg ved, der findes AS-partnere, som ikke kan klare at røre ved deres ægtefælle, holde om dem eller give et kram. Når de har sex, er det kun genitalierne, der er i berøring, for alt andet er bare for meget.” (9.)

 

”Det må du da have vidst”

En standard bemærkning, NT-ægtefæller og kærester møder fra omgivelserne, lyder: Du må da have vidst det inden I blev gift / flyttede sammen!

Men sådan fungerer det ikke. I sin bog ”Aspergers Syndrom” forklarer Tony Attwood, at den voksne med AS /Hf autisme i forelskelsestiden typisk fremviser store evner i kurmageri over for den udkårne. Den kæreste, der aldrig har hørt om AS og Hf autisme, har derfor ikke mange chancer for at gennemskue, at de tilsyneladende sociale færdigheder i gensidighed, erotik og parforhold ikke kommer intuitivt indefra, men er en tillært, kopieret adfærd.

”Personen med Aspergers syndrom kan have udviklet en overfladisk ekspertise i forelskelse og kurmageri ud fra omhyggelig iagttagelse, ved at efterligne skuespillere og bruge manuskripter fra fjernsynsprogrammer og film,” forklarer Tony Attwood. ”Nogle partnere har forklaret, at de aldrig så den virkelige person, før de blev gift, og at (AS) partneren efter brylluppet kastede den persona af sig, som tidligere var så tiltrækkende.” (4.)

Flere neurotypiske hustruer beretter samstemmende, at deres AS-partner holdt op med at vise interesse for seksuelt samkvem ret hurtigt efter brylluppet. NT-ægtemænd rapporterer noget tilsvarende, dog undertiden sådan, at AS-hustruen først skiftede ”persona”, da det første barn var født.

 Tabuer

En neurotypisk hustru fortæller om sit chok, da familien skulle flytte til et andet hus efter tyve år samme sted. ”Min mand, der har asperger, har været uinteresseret i det seksuelle i alle årene. Men da jeg pakkede flyttekasser, fandt jeg gemt bagest på loftet et bjerg af pornoblade, og noget af det var strafbart. Jeg var hundeangst.”

Tony Attwood beskriver, hvordan nogle personer med AS havner på den gale side af loven, for eksempel i forbindelse med en ekstrem seksuel særinteresse eller manglende fornemmelse for, hvor de tilladelige sociale grænser går.

Vi erkender, at problemer med seksuel udfoldelse og erfaringer kan føre til, at en person med Aspergers syndrom bliver anklaget for en seksuel forseelse. Anklagerne er oftest seksuel upassende adfærd frem for seksuelt misbrugende eller voldelig adfærd”. (4.)  

En hemmelig særinteresse for pornografi, stalking og luren på andre nævnes blandt det, der kan bringe nogle med AS under anklage. Attwood opfordrer til seksualvejledning, også for voksne aspergere, og med anvendelse af behandlingsprogrammer beregnet for seksuelle krænkere med passende modifikationer. (4.)

 

NT-ægtefæller og kærester overses

Det er væsentligt at huske, at hovedparten af alle voksne med asperger /Hf autisme aldrig er blevet formelt diagnosticeret. Derfor kan der gå adskillige år, før NT-ægtefællen finder ud af ”troldens navn”. Det opleves umiddelbart som en lettelse: Så er det ikke mig, der er skyld i problemerne! Det er hans/hendes autisme forstyrrelse!

Dernæst går NT-parten i gang med at skaffe sig litteratur om asperger autisme fra biblioteker og internet, i håb om at finde metoder til et bedre samliv. Gode fagartikler og bøger om Aspergers syndrom og Autisme Spektrum Forstyrrelse findes i store mængder. Men når det kommer til sagens kerne, så springer to ting i øjnene. Dels handler det meste faglitteratur kun om børn og unge. Dels er fokus hovedsagelig på den, der har udviklingsforstyrrelsen. De neurotypiske ægtefæller og kærester er så godt som ikke-eksisterende i sagkundskabens univers.

Her er nogle neurotypiske ægtefællers reaktion på dette:

”Det er underligt, at faglitteraturen kun interesserer sig for, hvordan aspergeren kan få et godt sexliv. Hvad med partneren? Er de ting skrevet af folk, der selv har en autisme spektrum forstyrrelse?”

”Tror de, at de problemer, der følger med sådan en udviklingsforstyrrelse, går over på 18-års fødselsdagen?”

”Når jeg søger på emnet asperger og sex, så handler det mest om, hvordan man får lært unge, at de ikke må masturbere i det offentlige rum. Men jeg lever med en midaldrende mand, der går for at være højt begavet, og som ikke har lært det og ikke erkender noget problem. Jeg står med sorteper.”

”Jeg har læst mig igennem et bjerg af parforholdsbøger om NT-AS relationer, og jeg har fået nok af de endeløse ‘to-do-lister’med alt det, jeg som neurotypisk part forventes at gøre – eller ikke må gøre – i og uden for sengen, for at min autistiske partner skal have det fedt hele tiden. Det er sygt. De lister er jo en jobbeskrivelse for en sex-arbejder.”

 Livslang tilstand

Autisme Spektrum Forstyrrelse, herunder asperger, er en livslang uhelbredelig tilstand, som ingen parterapeut eller populær best-seller kan trylle bort. Den neurotypiske part i et NT-AS forhold må leve med det, sætte sine grænser – eller opgive. Enhver neurotypisk mand eller kvinde i et parforhold med en person med AS/ autisme forstyrrelse har sine helt personlige, væsentlige bevæggrunde til de valg, der træffes.

Kærlighed kan være en af sådanne bevæggrunde.

www.aspergerpartner.com

Se også Sexologen: Seksualitet og Kærlighed i Parforhold

Se også Om asperger i det Seksuelle Samliv, af Susanne

Referencer:

(1.) Asperger Syndrome in the Bedroom, Maxine Aston (2012)

(2.) Asperger Syndrome in the Counselling Room, Maxine Aston

(3.) Relationship Problems of Adults with Asperger’s Syndrome, forord af Tony Attwood.    http://www.mindsandhearts.net/images/newsletter/April2012/The_Relationship_Problems_of_Adults_with_Aspergers_Syndrome.pdf

(4.) Aspergers Syndrom,  af Tony Attwood

(5.) Mark Hutten: Hutten: Asperger Adults and Fulfilling Relationships, http://www.myaspergerschild.com/2011/02/aspergers-adults-and-fulfilling.html

(6.) Autisme og seksualitet; af Lennart Pedersen i bidrag til bogen ”Sex kærlighed og autisme”, Sex og Sundhed, 2010
(7.) http://www.aane.org/asperger_resources/articles/adults/marriage_14_strategies.html

(8.)  http://www.aspires-relationships.com/as_grows_up_as_in_the_families.htm

(9.) http://sexwithinmarriage.com/2013/08/aspergers-syndrome-and-marriage/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.