Spiseforstyrrelse eller autisme

Nyere viden viser, at mange piger /kvinder, der får diagnosen spiseforstyrrelse, reelt har autisme spektrum forstyrrelse (ASD, ASF 1). Hvis det er velbegavede personer med ikke-erkendt højt fungerende autisme /Aspergers syndrom, kan autismen ulykkeligvis blive overset. Resultatet er, at personen ikke får den nødvendige hjælp og forståelse for sin autisme lidelse – og samtidig måske går i virkningsløs terapi for sin spiseforstyrrelse 2  i årevis.

Ifølge nogle fagfolk kan fejldiagnosticering eller mangel på diagnosticering af autisme forstyrrelsen endog føre til spiseforstyrrelse. 3

Ikke desto mindre hører vi hos www.aspergerpartner.com fra personer med spiseforstyrrelse og fra pårørende, som rapporterer, at patienten med spiseforstyrrelse har gået i behandling i mange år, uden at behandlersystemet har undersøgt, om der bag spiseforstyrrelsen ligger en neurologisk udviklingsforstyrrelse som ASD.

Vi hører også fra personer, der har haft en spiseforstyrrelse som yngre (bulimi, anoreksi), og som mener, det har sammenhæng med, at de er vokset op med en mor eller far med Asperger autisme. De peger selv på, at AS-forælderens mangler i empati, mentaliseringsevne, impulskontrol og eksekutive funktioner må være en væsentlig årsag til, at de som barn /ung udviklede en spiseforstyrrelse.

 

Ligheder mellem spiseforstyrrelse og autisme /asperger

Ifølge den svenske ressource habilitering.se er der en del træk hos personer med spiseforstyrrelse, som svarer til velkendte symptomer inden for autisme spektret. 4

Det nævnes således, at det er almindeligt, at personer med spiseforstyrrelse udviser disse symptomer, der også er typiske ved ASD:

 • Svage sociale færdigheder
 • Sort-hvid tænkning
 • Opfatter ting bogstaveligt
 • Fokuserer på detaljen fremfor helheder
 • Vanskeligheder med at tolke og forstå følelser; nogle med anoreksi har nedsat evne til at sætte sig ind i andres tanker og følelser
 • Manglende evne til at identificere og udtrykke egne følelser og til at skelne mellem følelsesmæssige tilstande og signaler fra kroppen (alexitymia)
 • Mad og spiseregler som ekstrem særinteresse (obsessions)
 • Nogle med Asperger autisme rammes af spiseforstyrrelsen ortoreksi, der handler om tvangsmæssig korrekt spisning og besathed af madens næringsindhold. Undertiden er det forbundet med overdreven træning og motionering samt kropsfiksering
 • Tvangsmæssige symptomer, behov for ritualer, tendens til perfektionisme samt social tilbagetrukkenhed forekommer ofte ved både anoreksi og autisme/Aspergers syndrom
 • Rigid adfærd og tænkemåde

 

Manglende evne til konfliktløsning

www.netpsyck.dk 5 opremser nogle træk, som oplyses at være typiske i familier, hvor der forekommer bulimi eller anoreksi. Det er træk, som også er typiske ved autisme/ Aspergers syndrom:

 • Manglende evne til konfliktløsning
 • Stivhed, ubøjelighed
 • kompromisløshed
 • depression
 • lavt selvværd
 • behov for kontrol

Behovet for kontrol – som ofte kendetegner personer med ASD /asperger – fremhæves af netpsyck.dk som den absolutte fællesnævner, når det gælder spiseforstyrrelser.

 

Social tilbagetrækning

Sundhedsportalen Sundhed.dk 6 nævner psykosociale karakteristika ved spiseforstyrrelsen anoreksi, som også kendes fra ASD /Aspergers syndrom. Det drejer sig om:

 • social tilbagetrækning
 • irritabilitet
 • nedsat selvtillid
 • besvær med at overskue komplekse problemstillinger
 • symptomer på depression, angst og tvangslidelse

 

Abnormaliteter i hjernen

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser & Selvskade omtaler overlapning i patologien for henholdsvis autisme forstyrrelse og anoreksi 7 :

Der er påvist en række overlab i psykopatologien for anoreksi og ASF. Overordnet kan der identificeres abnormaliteter i de samme dele af hjernen hos personer med henholdsvis anoreksi og ASF. Det drejer sig især om det limbiske system, der bl.a. er involveret i følelseslivet.

Konkret ses der ved begge lidelser nedsat evne til at forstå og anvende information om andre mennesker og sociale situationer samt dårligere sociale færdigheder fx i form af evne til at kommunikere med andre.”

 

Videre hedder det:

Et af kernesymptomerne ved ASF er nedsat evne til at forstå ens egen og andres mentale tilstand. Undersøger man evnen til dette hos personer med anoreksi, klarer de sig dårligere end personer, der ikke lider af anoreksi. Overlap mellem de to sygdomme er desuden en dårligere evne til at sætte information ind i en sammenhæng samt problemer med at skifte mellem opgaver”. 7

 

Dansk undersøgelse

Sammenfaldet mellem autisme og spiseforstyrrelse er belyst i en dansk undersøgelse. 7,

Ifølge undersøgelsen har personer med anoreksi 15 gange større risiko for også at få en autisme diagnose end personer, der ikke har anoreksi. Personer, der først er diagnosticeret med autisme forstyrrelse, har samtidig fem gange større risiko for at få en diagnose for anoreksi end personer, der ikke lider af autisme. Ifølge undersøgelsen er der øget risiko for at blive diagnosticeret med anoreksi, hvis én i familien har ASD /Aspergers sydrom, og der er ligeledes øget risikoen for at udvikle autisme, hvis én i familien har anoreksi.

 

Cambridge forskning

Et studie fra Cambridge Universitet 9, 10 gennemført af autisme forskeren Simon Baron-Cohen m. fl. viser, at piger/kvinder med anoreksi udviser en højere forekomst af autistiske træk end i normalbefolkningen, når de testes for autisme. Fem gange så mange piger med anoreksi, sammenlignet med normalbefolkningen, scorede således testresultater på niveau med det, personer med autisme ligger i. I testen for empati havde pigerne/kvinderne lavere empati end befolkningen i almindelighed. I testen for systematisering havde pigerne/kvinderne med anoreksi højere behov for systematisering end befolkningen i almindelighed.

Ifølge forskerne risikerer piger med autisme at blive overset og fejldiagnosticeret, fordi læger muligvis opfatter symptombilledet til at være anoreksi.

Se også omtalen af studiet på videnskab.dk.

 

Tony Attwood

Ifølge autismeeksperten Tony Attwood lider omkring hver femte unge med Aspergers syndrom samtidig af en spiseforstyrrelse.
Attwood henviser til kilderne Wentz et al. 1999 og Gillberg et al. 1994, ifølge hvilke henholdsvis 16 procent og 28 procent af unge med anoreksi også har tegn på Aspergers syndrom eller en fuld Asperger diagnose 11.
I sin bog ”Aspergers Syndrom” omtaler Attwood, at 18 til 23 procent af unge piger med anoreksia nervosa også viser tegn på Aspergers syndrom. 12

 

Svensk forskning 13

Den svenske forsker Elisabet Wentz 13 a fra Gilbergcentrum omtaler studier, der viser, at der ved kroniske tilfælde af spiseforstyrrelser er høj forekomst af neuro-psykiatriske funktionsnedsættelser, herunder autisme forstyrrelse.

Billed-diagnostiske studier af hjernen hos anorektikere viser et afvigende mønster, der minder om autisme forstyrrelse (ASD).
Den kognitive stil ved spiseforstyrrelser ligner ASD hvad angår fleksibilitet, central koherens og mentaliseringsevne og kan vare ved efter helbredelse af selve spiseforstyrrelsen. Wentz konkluderer, at en undergruppe af personer med især anoreksi har problemer inden for autisme spektret. Klinisk er der stor risiko for at dette overses, fordi behandlingen af spiseforstyrrelsen står i centrum, og fordi autisme spektrum forstyrrelse er sværere at opdage hos piger /kvinder. 13

 

Overlapning mellem autisme, bulimi og anoreksi

Forskerne Maria Råstam 14 a og Elisabet Wentz har publiceret faglig viden om overlapningen mellem ASD og spiseforstyrrelser, se ASD, Eating problems, and Overlap with Anorexia and Bulimia Nervosa 14.  Det fremgår:

Unormal spiseadfærd er overrepræsenteret ved autisme spektrum forstyrrelser. Det kan være afvisning af mad, spisning af besynderlige ting (pica eating), tyggen-drøv på maden og selektiv spisning. Disse forstyrrelser kan have skadelige komplikationer, og de er ofte resistente over for behandling. Ved asperger /autisme forstyrrelse er faktorerne bag spiseforstyrrelser komplekse. Sensoriske abnormiteter, ritualer og problemer med social kommunikation ser ud til at bidrage. De særlige spiseproblemer ved asperger /autisme spektrum forstyrrelser kan øge risikoen for senere at udvikle kliniske spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. Autistiske træk skal tages i betragtning ved behandling af patienter med spiseforstyrrelser. Når der er autistiske træk til stede, ser det ud til at kunne varsle et dårligt psykosocialt resultat efter helbredelse fra selve spiseforstyrrelsen. 14

 

Komorbiditet mellem autisme og spiseforstyrrelser

Landsforeningen Autisme offentliggjorde i 2014 15 resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemmer om piger og kvinder med autisme. Om besvarelserne skriver Autismeforeningen blandt andet:

Voksne kvinder med autisme lever ofte i en årrække med store eksistensielle problemer de ikke får hjælp til og pigerne kæmper med selvskadende adfærd, lavt selvværd og spiseproblemer. Af 194 kommentarer, til uddybning af vores spørgsmål om komorbide lidelser, handler 82 procent om forskellige variationer af spiseforstyrrelser – mange sent diagnosticerede piger og kvinder, er først blevet udredt for deres autisme, når de har været i behandling for en spiseforstyrrelse. (15)

 

Referencer:

 1. ASD er forkortelse for Autism Spectrum Disorder; på dansk: Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF); på svensk: Autismspektrumtillstånd (AST).
  Autisme spektrum forstyrrelser er omfattet af WHO’s Klassifikation af Mentale og Adfærdsmæssige Forstyrrelser, ICD-10, kap. V.
 2. Spiseforstyrrelser er omfattet af WHO’s Klassifikation af Mentale og Adfærdsmæssige Forstyrrelser, ICD-10, F50.0 – F50.9.
 3. Kirkovski, M. et al. (2013): Kirkovski, M. et al. (2013): A Review of the Role of Female Gender in Autism Spectrum Disorders
 1. http://habilitering.se/autismforum/behov-och-insatser/vardagsfardigheter/mat-och-atande/atstorningar
 2. http://www.netpsych.dk/Articles.aspx?id=20
 3. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/boernepsykiatri/tilstande-og-sygdomme/spiseforstyrrelser/anorexia-nervosa/
 4. http://lmsos.dk/viden/autisme/
 5. Autism spectrum disorder in individuals with anorexia nervosa and in their first- and second-degree relatives: Danish nationwide register-based cohort-study
 6. http://videnskab.dk/kort-nyt/piger-med-anoreksi-har-mild-autisme
 7. Do girls with anorexia nervosa have elevated autistic traits? Simon Baron-Cohen et al, 2013 
 8. Tony Attwood konferencen i Danmark, april 2016.
 9. Tony Attwood: Aspergers Syndrom, side 22. Dansk Psykologisk Forlag, 2008.
 10. http://pediatrics.gu.se/digitalAssets/1498/1498496_atstorningar.pdf
  13. a. Elisabeth Wentz er overlæge og specialist i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri og arbejder ved Gilbergcentrum, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborg.
 1. ASD, Eating Problems, and Overlap with Anorexia and Bulimia Nervosa. Råstam & Wentz 2014
  14.a. Maria Råstam er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved det medicinske fakultet, Lunds Universitet
 2. Se Autismebladet nr. 9, 2014 og sammendraget i artiklen Har din datter Autisme / Aspergers syndrom?

 

                                              07. november 2016
                                       www.aspergerpartner.com ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 comment for “Spiseforstyrrelse eller autisme

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.